Uitgever

RENÉ FURTERER S.A.S. met een kapitaal van 38 250,00 euro
Met maatschappelijke zetel te 45 place Abel Gance 92100 BOULOGNE – Frankrijk
RCS (Handelsregister) Nanterre SIREN 403 271 398
Intracommunautaire btw: FR 39403271398
Voor haar merk Rene FURTERER
Hierna « RENÉ FURTERER » te noemen

Directeur publicatie

Gilles DAURE, Merkdirecteur

Webmaster

contact@renefurterer.com

Webhosting

Occterra
99, route d'Espagne - Gebouw D
31100 Toulouse — Frankrijk

Ontwerp

Creatie en ontwikkeling: Mazarine Digital

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden voor het gebruik van de website "René Furterer" die u met het raadplegen van deze site aanvaardt.

Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze site te verlaten. Als u minderjarig bent, gaat u ermee akkoord deze site alleen te raadplegen in aanwezigheid van uw ouders of voogd die deze voorwaarden vooraf aanvaard hebben.

Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze site is onderworpen aan het Franse recht.

De site RENÉ FURTERER die raadpleegbaar is op het adres http://www.karite-ethique.renefurterer.com (hierna "de Site" te noemen) wordt u onder bepaalde voorwaarden aangeboden. U verbindt zich ertoe deze voorwaarden te kennen en na te leven. Deze gebruiksvoorwaarden worden vastgesteld in dit document.

Het gebruik en de raadpleging van de Site is beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik. In het algemeen verbindt u zich ertoe heel of een deel van de Site niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrechten) of doeleinden die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden.

Door het raadplegen van deze Site gaat u ermee akkoord de gebruiksvoorwaarden ervan na te leven zoals deze vermeld zijn op de datum van raadpleging.

DOEL VAN DE SITE

Deze site is gemaakt om informatie te verstrekken over Karité éthique.

De Site vormt geen contractueel aanbod.

Voor zover de actualisering van deze Site gebeurt rekening houdend met alle activiteiten, is het mogelijk dat bepaalde nieuwe informatie of aankondigingen niet geldig zijn op het moment van hun publicatie of dat zij gewoon verouderd zijn. Hoewel zij de nodige inspanningen levert kan RENÉ FURTERER niet garant staan voor de perfecte actualisering van alle informatie of al het nieuws die op deze Site gepubliceerd worden.

INSCHRIJVING

Registratie op de Site is niet verplicht en u kunt kennis nemen van de inhoud ervan.

WAARBORG

RENÉ FURTERER verbindt zich ertoe te controleren dat de inhoud van haar Site in overeenstemming is met de huidige Franse wetgeving.

RENÉ FURTERER verbindt zich er met name toe geen gegevens te publiceren die in strijd zijn met rechten van derden of die een gewelddadig, pornografisch of lasterlijk karakter hebben en geen ongeoorloofde inhoud te publiceren, met name inhoud met een racistisch, xenofoob of pedofiel karakter, of een karakter dat in strijd is met de menselijke waardigheid.

RENÉ FURTERER staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze Site.

De documenten die wij langs elektronische weg op deze site publiceren worden talrijke malen herlezen; zij kunnen echter fouten bevatten. Als u fouten vaststelt, dan kunt u dit laten weten door contact op te nemen met contact@renefurterer.com; wij zullen dan de desbetreffende correcties aanbrengen. De gepubliceerde teksten kunnen bovendien geactualiseerd zijn tussen het ogenblik waarop u ze weergegeven hebt en het ogenblik waarop u er kennis van neemt. Wij garanderen dan ook op geen enkele wijze dat deze informatie juist, volledig en actueel is.

AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel de Site de nodige maatregelen getroffen heeft om de betrouwbaarheid van de informatie en diensten op deze Site te garanderen, kan hij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, omissies, virussen of resultaten die verkregen kunnen worden door hiervan misbruik te maken. De Site is inderdaad slechts gebonden door een inspanningsverbintenis.

RENÉ FURTERER, haar leidinggevenden of werknemers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden :

    - voor welke schade dan ook als gevolg van een verbinding met, toegang tot of het gebruik van deze site

    - schade die direct of indirect voortvloeit uit de raadpleging van deze Site of van de inlichtingen die erop beschikbaar zijn

    - directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Site, en met name uit ieder verlies van financiële of commerciële exploitatie, of verlies van programma's of gegevens in enigerlei informatiesysteem en dit zelfs indien RENÉ FURTERER op de hoogte gesteld werd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Meer in het algemeen geeft RENE FURTERER geen expliciete of impliciete garantie over heel of een deel van de Site.

Bezoekers verbinden zich ertoe om niet opzettelijk of zelfs onopzettelijk virussen of bestanden van welke aard dan ook binnen te brengen die de werking van de Site nadelig kunnen beïnvloeden; in een dergelijk geval zullen zij alleen hiervoor volledig aansprakelijk zijn.
In de geest van respect voor iedereen kan RENÉ FURTERER oneerlijke bezoekers gerechtelijk vervolgen.

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij perfect de kenmerken en beperkingen van het internet kent, en meer bepaald dat de op het internet overgedragen gegevens en informatie slechts relatief technisch betrouwbaar is, aangezien zij circuleren op heterogene netwerken met diverse technische kenmerken en capaciteiten, die op bepaalde tijden de toegang verstoren of onmogelijk maken.

De Site streeft ernaar zijn pagina's 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Hij kan dus de toegang ertoe onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrading. RENÉ FURTERER behoudt zich eveneens op ieder ogenblik de mogelijkheid voor, en dit zonder voorafgaande kennisgeving, om de publicatie van heel of een deel van deze Site, met inbegrip van zijn expressieruimte en in het bijzonder van de links naar andere sites, te wijzigen, op te schorten of zelfs te stop te zetten. RENÉ FURTERER is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor enige derde.

De Site kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een verlies van gegevens of voor schade in verband met deze gegevens. De informatie of het advies die de Site verstrekt kan niet opgevat worden als enige garantie.

Ook kunnen hyperlinks toegang geven tot externe sites die beheerd worden door derden. RENÉ FURTER heeft in verband met deze websites geen enkele controle en biedt geen enkele waarborg in verband met de op deze andere sites beschikbare informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud ervan. Het maken van een koppeling naar een andere site is op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze site en elk van zijn afzonderlijke componenten (alle genoemde documenten of referenties, teksten, foto's, beelden, illustraties...) zijn de exclusieve eigendom van RENÉ FURTERER of van diens technische dienstverleners en valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en de intellectuele eigendom in brede zin.

Wij vestigen de aandacht van de bezoekers erop dat foto's of bepaalde tekens eveneens intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen.

Alle rechten van reproductie, voorstelling en publieke mededeling zijn voorbehouden, met inbegrip van visuele, fotografische, iconografische of andere voorstellingen.
De reproductie van heel of een deel van deze site op een elektronische drager, van welke aard ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur publicatie.
De op deze Site gebruikte handelsmerken en logo's zijn gedeponeerd; de reproductie ervan vormt een inbreuk.

Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Conform artikel L. 122-4 van de wetgeving betreffende intellectuele eigendom, is elke weergave of reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming, geheel of gedeeltelijk en op welke manier ook verboden en vormt een strafbare vervalsing luidens artikel L. 335-2 en volgende van de wetgeving betreffende intellectuele eigendom.

Persoonlijke gegevens

RENÉ FURTERER vraagt voor haar site http://www.karite-ethique.renefurterer.com op geen enkel ogenblik dat een gebruiker zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, beroep...) meedeelt. Om bepaalde informatie te verkrijgen of documenten te ontvangen, kan u echter gevraagd worden zich te registreren en bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken.

Cookies

Met het oog op het verzamelen van statistische gegevens (bv. schatting van het verkeer op de site), de verbetering van uw navigatie (bv. onze site geschikt maken of optimaliseren voor een bepaalde browser en een bepaald type kleurweergave) en om veiligheidsredenen (bv. de herkomst van spam bepalen), kunnen wij genoodzaakt zijn om via uw omgevingsvariabelen via het gebruik van "cookies" over u gegevens te verzamelen. Een "cookie" is een gegevensblok die door een webserver naar uw browser gestuurd wordt en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Eén of meer "cookies" kunnen anoniem op de harde schijf van uw computer geplaatst worden (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek, enz.) Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens of informatie die u kan identificeren. Via cookies kunnen wij u niet identificeren, maar kunnen wij wel informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Ze bieden de Site gewoon de mogelijkheid om de delen van onze activiteit te identificeren die u interesseren en om u geschiktere informatie aan te bieden.
U kunt het bestaan ​​van deze cookies opsporen.
U kunt zich uiteraard verzetten tegen hun aanwezigheid en ze weigeren. Zo kunt u zich verzetten tegen de registratie van cookies door deze functie in uw browser uit te schakelen (precieze modaliteiten op de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)).

Veiligheid

Aangezien het internet een open netwerk is, kan RENÉ FURTERER niet garanderen dat deze gegevens niet misbruikt worden door derden.

Links

RENÉ FURTERER kan links verstrekken naar andere sites die al dan niet toebehoren aan de Groep. Deze sites bestaan onafhankelijk van de Site van RENÉ FURTERER.

RENÉ FURTERER bewerkt noch controleert de bronnen en inhoud van deze sites of hun links naar andere sites.

De links naar deze sites vormen op geen enkele wijze een goedkeuring, bevestiging of instemming van RENÉ FURTERER met betrekking tot de inhoud van deze sites.

RENÉ FURTERER kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de producten, de diensten, de reclame, de cookies of andere elementen van deze sites of voor enigerlei bewezen of vermeende schade, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens op deze sites.

De creatie van hyperlinks naar de Site kan slechts gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van RENÉ FURTERER. Elk verzoek om toestemming moet worden gericht aan het volgende adres: contact@renefurterer.com. Elk ongeoorloofd gebruik vormt een strafrechtelijk strafbare inbreuk.

Diverse bepalingen

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden haar geldigheid zou verliezen of indien zij een lacune zouden bevatten, dan wordt de bepaling in kwestie vervangen door een bepaling die er, vanuit het standpunt van de juridische interpretatie, het meest bij aanleunt.

Indien u niet tevreden bent over heel of een deel van deze Site of indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan bestaat uw enige verhaal erin de Site niet langer te gebruiken.

Uw navigatie op de Site of het algemeen gebruik van de Site impliceert verplicht dat u kennis heeft van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en dat u deze volledig aanvaardt.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vallen onder de toepassing van en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wet.
Voor vragen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, of vragen of opmerkingen over de Site of zijn expressieruimte kunt u contact opnemen met contact@renefurterer.com.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn alleen de rechtbanken van Nanterre bevoegd om enigerlei geschil te beslechten in verband met de niet-naleving van deze voorwaarden.